• Op Beurspijl.nl wordt dagelijks geschreven over het reilen en zeilen van de Nederlandse, Duitse en Amerikaanse beurs.
  • De doelstelling van dit beursforum is het delen van kennis.
  • Wilt ook u participeren in het beursforum? Ga dan naar aanmelden nieuwe gebruiker.

Disclaimer

De disclaimer van onze website is van toepassing.

Beleggen brengt financiele risico's met zich mee.

Zorg dat u begrijpt welke risico's u aangaat wanneer u gaat beleggen. Wij kunnen niet beoordelen of genoemde berekende koersdoelen, trades, strategieen en andere publicaties voor u persoonlijk geschikt zijn.
Deze analyses zijn niet bedoeld als beleggingsadvies of beleggingsaanbeveling.

Beurspijl kan positeis in genoemde trades innemen, echter niet in alle trades met de bijbehorende berekende koersdoelen en aanvaardt geen aansprakelijkheid.

Indien u deze website bezoekt en/of gebruik maakt van deze website dan gaat u akkoord met de in dit document genoemde voorwaarden. Koersveranderingen en/of nieuwsfeiten nadien kunnen tot gevolg hebben dat een berekend koersdoel of trade niet langer uitvoerbaar is en/of een wijziging behoeft. Beurspijl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet uitkomen van prognoses of koersverwachtingen. Evenwel wordt alle kennis en vaardigheden die Beurspijl tot haar beschikking heeft steeds aangewend om winstgevende en kwalitatief goede trades en strategieën te leveren.

De kennis van Beurspijl wordt uitsluitend ter informatie beschikbaar gesteld en vormt geen uitnodiging of aanbod tot het kopen of verkopen van effecten of andere financiële instrumenten. Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en naar het oordeel van Beurspijl een juiste weergave is van de stand van zaken ten tijde van de publicatie op deze website, kan Beurspijl er niet voor instaan dat deze informatie juist en volledig is en/of blijft. Hoewel er naar gestreefd wordt de opgenomen informatie en opinies naar redelijkheid te actualiseren, kan het zijn dat dit door regelgeving, compliance-voorschriften of andere oorzaken niet mogelijk is. De op deze website opgenomen opinies, prognoses, aannames, schattingen, afgeleide waarderingen en berekende koersdoel(en) gelden per de aangegeven dag of termijn en zijn te allen tijde onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving.

Beurspijl staat niet onder toezicht van de AFM. Beurspijl staat niet onder toezicht van de Nederlandse Bank. Beurspijl noch betrokken medewerkers van Beurspijl kunnen voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen, financiële gevolgen en uitkomsten daarvan niet instaan. Beurspijl geeft geen garantie of verklaring omtrent genoemde juistheid en volledigheid, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. Beurspijl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie.

Dit geldt voor alle schade in de breedste zin van het woord. De publicatie(s) op de website dient(en) niet te worden opgevat als een aanbod om waardepapieren te verkopen, noch als een uitnodiging tot aankoop ervan. De publicaties op de website zijn generiek van aard en houden derhalve geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De ontvanger mag de publicaties dan ook niet aanmerken als een persoonlijk advies. Opinies, feiten en meningen in deze publicaties kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De op de website opgenomen opinies, prognoses, aannames, schattingen, afgeleide waarderingen en berekende koersdoel(en) gelden per de aangegeven dag of termijn en zijn te allen tijde onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving.

Het berekende koersdoel waarnaar wordt verwezen sluit mogelijk niet aan bij de specifieke beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie of de individuele behoeften van de verkrijgers. Bij het schrijven van optieposities loopt u een risico dat groter kan zijn dan uw inleg. Bij risicovolle posities adviseert Beurspijl nadrukkelijk om eerst contact op te nemen met uw beleggingsadviseur. Ook bij het innemen van zogenaamde spreads (gelijktijdig kopen en verkopen van putopties of callopties) kan men een onevenredig hoog risico lopen, met name met betrekking tot margin verplichtingen. Beurspijl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten behoeve van alle medewerkers van Beurspijl , waaronder personen die zijn betrokken bij het opstellen van gegevens op de website. Zij kunnen van tijd tot tijd een long- of shortpositie aanhouden in effecten, warrants, futures, opties, derivaten of andere financiële instrumenten waarnaar op de website wordt verwezen.

De vermelde koersen van de op deze website genoemde effecten gelden per de aangegeven dag of termijn en vormen geen garantie dat tegen deze koers transacties kunnen worden uitgevoerd. Noch Beurspijl noch andere personen kunnen aansprakelijk worden gehouden voor directe, indirecte, speciale of incidentele schade, gevolgschade of punitieve of exemplarische schade, met inbegrip van gederfde winst, die op enigerlei wijze het gevolg is van de op deze website opgenomen informatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor particuliere beleggers.

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggers wordt erop gewezen dat aan een belegging financiële risico's verbonden zijn.

Hoewel het streven van Beurspijl er op is gericht dat deze website continu toegankelijk is, kan Beurspijl ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat deze website om welke reden dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is. Deze website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. De informatie op deze website, inclusief de tekst in deze disclaimer, is vatbaar voor wijzigingen welke zonder aankondiging kan geschieden.

Privacy

Alle informatie of gegevens die naar Beurspijl wordt/worden gestuurd via deze website, via e-mail of op een andere wijze zal/zullen worden behandeld overeenkomstig de wet.

Beurspijl bezit de intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten en merkrechten etc., met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie, zoals teksten, illustraties, namen en logo,s. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts-)personen die toegang krijgen tot deze site. Behalve persoonlijk gebruik voor niet commerciële privé doeleinden is het, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beurspijl, niet toegestaan om de inhoud van de website en uitingen onder andere te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.
Een ieder is verplicht aanwijzingen van Beurspijl omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

 

Peter krijgt soms van de leden van Beurspijl een verzoek voor een persoonlijk (individueel)advies. Dit is niet mogelijk, omdat het niet in lijn is met de regels van de AFM. Bij de start van www.beurspijl.nl is er contact geweest met de AFM over de vraag of onze werkwijze vergunning plichtig is. 
Beurspijl is AFM-proof en is er geen vergunning nodig omdat wij ons aan bepaalde regels en werkwijze houden.
Regels zoals: Beurspijl geeft geen beleggingsadviezen die gericht zijn aan een bepaald persoon (consument). Beurspijl is een gezelschap (Vrienden van Beurspijl) met als doelstelling, kennis delen m.b.t tot bijvoorbeeld de beurs. Beurspijl verkoopt geen diensten.
Werkwijze zoals: mede aan hand van de stemmen (stand van AEX week en dag) die door de gebruikers zijn uitgebracht, berekent Beurspijl  waar drie belangen liggen voor bijvoorbeeld de AEX-index en de Dax-index. Beurspijl wordt niet beroepsmatig uitgevoerd (slechts een nevenactiviteit).
Het is af en toe belangrijk en nodig, gezien de telefonische verzoeken aan Peter, dat wij de regels en werkwijze (geen limitatieve opsomming) nog eens onder de aandacht brengen op onze gasten chat. 
Gelet op onze disclaimer moet Beurspijl ook wijze op bijvoorbeeld de (intellectuele) eigendomsrechten van de belangen (koersdoelen) en andere ideeën die getoond worden op deze website. Die behoren tot ons “vrienden van Beurspijl”. U kunt aansprakelijk worden gesteld als deze toch worden verspreid. Denk ook aan de consequenties van degene die ondanks dit verbod genoemde belangen en ideeën toch verspreid. De nieuwe gebruiker kan ook de gever van deze gestolen ideeën wederom aansprakelijk stellen. Het is maar dat u het weet!